Mozilla Summit 2010 ตอนที่ 2

ต่อจากตอนที่ 1 เหตุผลที่มันเพิ่งจะโผล่มาตอนนี้เราจะไม่พูดถึงมัน :-P ตอนที่แล้วเราพูดถึงองค์ประกอบหลัก 4 ส่วนของ Open Web Platform ของ Mozilla รูปประกอบกันลืม เว็บเบราเซอร์ คือ Firefox และ Fennec Firefox Sync เทคโนโลยีเสริมต่างๆ ไม่ว่าจะเป…

Mozilla Summit 2010 ตอนที่ 1

ดองไว้นานมาก ตั้งใจจะเขียนให้จบชุดก่อนกลับเมืองไทย :) Mozilla Summit เป็นงานสัมมนาประจำสองปี (?) ของ Mozilla โดยเป็นการเชิญผู้มีส่วนร่วมกับ Mozilla จากทั่วโลกและพนักงานของ Mozilla ทุกระดับมาคุยกันเรื่องอนาคตของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Mozilla รวมไปถึงอนาคตของเทคโนโลยีเว็บ โดยปีนี้มีภาพรวมของงานว…